Toimintaympäristö
ja tavoitteet

Toimintaympäristö ja tavoitteet

Museon olemassaolon oikeutus syntyy vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Siksi toimintaympäristön tunteminen on keskeistä. Museon tulee sekä vaikut­taa toimintaympäristöönsä että antaa toiminta­ympäristön vaikut­taa toimintaansa.

Toiminta­ympäristön analyysi on lähtökohta museossa tehtäville valinnoille ja toiminnalle asetettaville vaikuttavuustavoitteille. Menetelmiä toiminta­ympäristön analysointiin on lukuisia, olennaista on tunnistaa yhteiskunnan ja museon toiminta­ympäristön muutossuunnat ja kyetä analysoimaan muuttujia yksilöllisesti. Ydinkysymyksiä ovat seuraavat: mitä mahdollisuuksia toiminta­ympäristö tarjoaa museon toiminnalle ja palveluille sekä toisaalta, mitä haasteita toiminta­ympäristön muutos aiheuttaa museon toiminnalle?

Kun toiminta­ympäristö tunnetaan, täytyy kirkastaa mihin toiminnalla pyritään vaikuttamaan. Vaikutta­vuustavoitteet muodostavat ytimen sille, miksi ja ketä varten museo on olemassa. Kun museo on pohtinut vaikuttavuustavoitteensa ja kehittää toimintaansa niiden pohjalta, se pystyy lisäämään painoarvoaan yhtei­söissään ja yhteiskunnassa.

Vaikuttavuustavoitteiden pohjalta voidaan synnyttää museolle oma yksilöllinen pro­fiili. Profiloituminen tarkoittaa, että museon koko toiminta linjataan vaikuttavuustavoitteiden suuntaisesti. Profiloituakseen museon täytyy tuntea toimintaympäristönsä, asiakkaansa ja yhteisönsä sekä kirkastaa oma osaamisensa ja sisäl­tönsä.

Valitse yksi

Inspiraatiolinkit

Sitra: Megatrendit 2017

Sitran megatrendilista valottaa vuosittain eri näkökulmista niitä ilmiöitä, jotka jo tällä hetkellä vaikuttavat yhteiskuntaan ja erityisesti tulevaisuuteemme.

Sitra: Megatrendit 2016

Sitran megatrendilista valottaa vuosittain eri näkökulmista niitä ilmiöitä, jotka jo tällä hetkellä vaikuttavat yhteiskuntaan ja erityisesti tulevaisuuteemme.

Valtioneuvoston kanslia: Tulevaisuuden uudistuva Suomi

Valtioneuvoston toimintaympäristökuvaus esittelee päättäjille ja kansalaisille Suomen talouden, osaamisen, ympäristön sekä väestön tilaa nyt ja lähitulevaisuudessa.

Museums Association: Museums 2020 discussion paper

Museums 2020 is a bold vision for UK museums and their impact – the difference museums can have on individuals, communities, society and the environment.

Tilastokeskus: Ajassa kiinni ja irrallaan – Yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa

Julkaisussa hahmotetaan suomalaisen yhteiskunnan muutosta ajan, ajankäytön ja teknologioiden näkökulmasta.

Riksförbundet Sveriges Museer: Känn dig hemma på framtidens museum – Ett framtidsdokument

Framtidsdokument som släpptes våren 2015, beskriver samhällsutmaningar och museiroll samt identifierar 16 viktiga utvecklingsområden.

Museovirasto ja Sitra: Altistutaan asiakkaille – Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa

Keskustelunavaus, joka haastaa tarkastelemaan museotoiminnan nykyisiä toimintatapoja ja johtamiskäytäntöjä uusin silmin sekä pohjustaa keskustelua erityisesti museoiden asiakkaista.