Osaaminen ja
toimintatavat

Osaaminen ja toimintatavat

Museon kriittinen osaaminen on erityisesti sitä osaamista, jota se tarvitsee asettamiensa tavoitteiden saavuttamiseksi. Toisin sanoen se on osaamista, joka auttaa museota menestymään pitkällä aikavälillä suhteessa tavoitteisiinsa. Tämän vuoksi kriittinen osaaminen tulisi tunnistaa jo museon profii­lia ja tavoitteita muodostettaessa. Vaikka osaaminen sitoutuu henkilöihin, työn monimuotoisuus aiheuttaa sen, että kriittiset osaamiset ovat yleensä erilaisten yksilöiden osaamisten summa. Näin ollen museotyössä täytyy kehittää suunnitelmallisesti ja laaja-alaisesti sekä yksilöiden valmiuksia että yhdessä tekemisen tapoja ja kulttuuria.

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on museon menestymisen keskiössä. Pysyvä pitkäkestoinen vaikuttavuus saavutetaan vain harvoin ilman työn tekemisen iloa, työssä jaksamisesta huolehtimista ja hyvää johtajuutta. Ihmiskeskeisen toiminta­kulttuurin kulmakiviä ovat työyhtei­sön avoimuus, luottamus, vuorovaikutus sekä yhteinen vastuunotto.

Toiminnan kehittäminen ja uudistaminen on pysyvä osa kaikkea ja kaikkien työtä, ei erillinen hanke tai vaihe. Jotta museo pystyy hyödyntämään toimintaympäristöstä kumpuavat mahdollisuudet, täytyy muutosta tavoitella ja haluta. Toiminnassa tarvitaan lisää joustavuutta ja ketteryyttä. Vaatimus koskee toimintatapoja, toimintakulttuuria, budjettia ja organisaatiota. Lisäksi uudistaminen vaatii ihmisten kannustamista aloitteellisuuteen sekä uusien ideoiden tuottamiseen ja kokeiluun.

Organisaation ja prosessien tulisi tukea tavoitteiden saavuttamista ja yhteistyötä. Tämän vuoksi on järkevää pohtia ensin mitä tarkoitusta varten museo toimii, minkälaisia vaikutuksia se tavoittelee ja minkälaisia palveluita tuottaa. Vasta sen jälkeen kannattaa miettiä minkälainen organisaatiorakenne, minkälaiset proses­sit tai työnjako parhaiten tukevat kokonaisuutta. Rakenteen tulisi siis seurata strategiaa, ei päinvastoin.

Valitse yksi

Inspiraatiolinkit

Inno-Vointi -sivusto

Sivusto tarjoaa tietoa ja tukea uudistamiseen julkisen sektorin työntekijöille, esimiehille, johdolle ja henkilöstöasiantuntijoille.

Sitra: Kokeilukulttuurivideo

Kokeilukulttuuri vastaa yhteiskunnan kiihtyvään muutosvauhtiin. Se kannustaa uusien ratkaisujen luomiseen ja haastaa käytännön tekemiseen jo konseptin raakilevaiheessa. Kokeilukulttuuri on uuden ajattelun kehittämistä tekemisen, onnistumisen ja epäonnistumisen kautta.

Sitra: Kohti kokeilukulttuuria – Analyysi Jyväskylän resurssiviisaista kokeiluista strategisen kehittämisen työkaluina

Voisiko sanonnan ”Hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty” kääntää muotoon ”Kerran kokeiltu on jo hyvin suunniteltu”? Jyväskylässä Sitra haki kokeilukulttuurin keinoin vuoden uusia, arkisia tapoja vähentää luonnonvarojen kulutusta, päästöjä ja samalla lisätä hyvinvointia alueella – sanalla sanoen edistää resurssiviisautta.

Engage for success

Website promoting employee engagement